Partnerintézmény és gyakorlóhely

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola a Magyar Táncművészeti Főiskola Partnerintézménye és Gyakorlóhelye.

A 2002-ben megkötött együttműködési megállapodást követően 2010-től pályázat útján nyertük el a partnerintézményi státuszt. A megállapodást tanúsító táblát a néhai Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária, a Magyar Táncművészeti Főiskola volt rektora adta át.

A gyakorlóhely funkcióhoz kapcsolódó feladataink:

Mentorok felkészítése

A tanárjelölteket és kezdő tanárokat támogató, segítő mentor szerepre való felkészülés tényezői:

 • a gyakorlóhelyi mentorálás folyamatának megismerése
 • a gyakorlóhelyi mentor szerep jellemzőinek megismerése
 • a mentorálás módszertanának megismerése
 • a mentori feladatokhoz szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése
 • a jogszabályi háttér megismerése

A mentorok:

 • rendelkezzenek a korszerű módszertani eszközök és eljárások ismeretével és gyakorlati alkalmazásának tapasztalataival
 • legyenek képesek a jó gyakorlatok adaptálására és saját innováció kidolgozására
 • legyenek képesek a hatékony kommunikációra, ismerjék a konfliktuskezelés módszereit
 • ismerjék a pedagógusképzés pedagógiai, pszichológiai szakterületeit, valamint a gyakorlati képzés követelményeit
 • segítsék a hallgatók, kezdő tanárok tapasztalatszerzését a tanítási órák és a tanítási órán kívüli tevékenységek megismerésében
 • ösztönözzék a hallgatókat, kezdő tanárokat a fejlesztő értékelés eszköztárának tudatos használatára, a korszerű tanulásszervezési módszerek alkalmazására
 • segítsék a hallgatók és kezdő pedagógusok önreflexiójának fejlesztését és segítsék elő saját önreflektív képességük fejlesztését
 • legyenek képesek a tanári szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére

A gyakorlatvezető mentortanár(ok) feladatai:

 • szakmailag segíti, irányítja, vezeti, igazolja és értékeli a gyakorlótanítást és az iskolai blokkgyakorlatot
 • a hallgatók bevonásával idő- és feladattervet készít a hozzá beosztott hallgatók gyakorló tevékenységéről
 • segíti a hallgatókat a célirányos óramegfigyelések és feljegyzések, jegyzőkönyvek készítésének, az iskolai dokumentumok kezelésének kérdéseiben
 • rendszeresen megbeszéléseket tart a tanárjelölt hallgatókkal a tanári munkával, a gyakorlótanítással kapcsolatos tapasztalatokról, feladatokról
 • segíti a hallgatókat az önálló tanításra való felkészülésben, a tanórák didaktikai-módszertani tervezésében, elemző-értékelő megbeszéléseken feltárják a tanóra szakmai-pedagógiai tapasztalatait
 • a gyakorlás során folyamatosan ellenőrzi és értékeli a hallgatóknak a szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazásában való készségét, pedagógiai felkészültségét, a diákokkal való együttműködését
 • rendszeres kapcsolatot tart fenn a MTF szakmai vezetésével, értékeli a hallgató munkáját és tájékoztatást ad az általa tapasztalt eredményekről, esetleges hiányosságokról
 • a gyakorlatvezető mentortanár személyének példaértéke, szakmai tudása, pedagógiai gyakorlata nagymértékben hozzájárul a hallgatóink szakmai fejlődéséhez.

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola és a Magyar Táncművészeti Főiskola partnerségi együttműködésének további színterei:

KOREOGRÁFUS PALÁNTAKÉPZŐ PROJEKT

A projekt vezetői: a Magyar Táncművészeti Főiskola részéről Dr. Mizerák Katalin, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola részéről Demarcsek Zsuzsa

A projektben résztvevő intézmények:

 • Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Székesfehérvár
 • Bokréta Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sátoraljaújhely
 • Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Miskolc
 • Művészeti Középiskola és Kollégium, Vásárhelyi Tehetségpont, Nyíregyháza
 • Pápai Református Kollégium Tánc-Lánc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye
 • Royal Művészeti Balettiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szeged
 • Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sárospatak

Tehetségazonosítás

A tehetségazonosításra a táncpedagógusok jelölték a tanulókat. Oláh Gabriella pszichológus végezte a tehetségazonosítást, amelynek a célja tehetséggondozó programba történő beválogatás. 66 jelölt közül 25 fiatal kapott meghívást a tehetséggondozó programba. Tehetséggondozás

A 30 órás tehetséggondozó program 2011. február 19. és március 26. között valósult meg, két helyszínen, a Magyar Táncművészeti Főiskolán és a Duna Művészegyüttes próbatermében. Kurzusvezetők: Lőrinc Katalin, Zsámboki Marcell, Gaál Mariann, Uray Péter, Juhász Zsolt, Dr. Diószegi László.

A „Koreográfus Palántaképző Projekt” általános céljai:

 • a résztvevők képességeinek feltárása
 • az alkotó tehetség azonosítása, fejlesztése
 • személyiségfejlesztés: önismeret, coping, kommunikáció

A „Koreográfus Palántaképző Projekt” konkrét céljai:

 • a koreografálás művészetének gyakorlati szempontú megismerése
 • a koreográfia alkotási folyamatainak elemzése, megértése, összefüggéseinek feltárása
 • a színpadi törvényszerűségek megismerése és alkalmazása a gyakorlatban
 • saját alkotás elkészítése és benevezése a tehetségnapra.

FIATAL ALKOTÓ TEHETSÉGEK BEMUTATÓ SZÍNPADA – GÉNIUSZ TEHETSÉGNAP

A program Géniusz Tehetségnapként a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége támogatásával 2011. május 22-én valósult meg a Hagyományok Házában, Budapesten. A „Fiatal Táncos Alkotó Tehetségek Színpada” rendezvény célja az volt, hogy a tehetségfejlesztő program eredményességéről, a résztvevők kreativitásáról, alkotó fantáziájáról színpadi bemutató-verseny formájában kapjunk átfogó képet.

A „Fiatal Táncos Alkotó Tehetségek Színpada” Géniusz Tehetségnapon végül 7 intézményből 23 koreográfus palánta, 214 táncos, és 105 érdeklődő, szülő barát volt jelen. A rendezvényen dr. Mizerák Katalin tanszékvezető a Tánctehetség gondozás - avagy egy rendhagyó pályakövetés kezdete "korai palántázással" címmel tartott előadást, majd Demarcsek Zsuzsa projektvezető ismertette a projektet. A zsűri arany-, ezüst- és bronzminősítésű „koreográfus palánta” oklevelet adományozott műfajtól függetlenül a legsikerültebb koreográfiák alkotóinak. Művészeti területenként pedig a legjobb alkotások különdíjban részesültek.

A verseny eredményei:

Arany Minősítésű Koreográfus Palánta: Hujber András
A koreográfia címe: Állatkert (néptánc)
Mentor: Vida Anna
Pápai Református Kollégium Tánc-Lánc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

Ezüst Minősítésű Koreográfus Palánta: Szabó Nelli
A koreográfia címe: Körforgás (kortárs balett)
Mentor: Farkasné Nagy Erika
Royal Művészeti Balettiskola, AMI, Szeged

Bronz Minősítésű Koreográfus Palánta: Fabu Bettina
A koreográfia címe: Egy péntek reggel
Mentor: Papp Judit
Művészeti Középiskola - Vásárhelyi Tehetségpont Nyíregyháza

Kategória különdíjak

Moderntánc különdíj

Kovács Zsuzsanna: Két szék között…
Mentor: Holb Ibolya
Művészeti Középiskola - Vásárhelyi Tehetségpont

Néptánc különdíj

Sáfrán Balázs: Szünetben
Mentor: Majoros Róbert
Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Székesfehérvár

Társastánc különdíj

Hajdú Cintia: KaribMix
Mentor: Somogyi Éva, Baráth Péter
Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Miskolc

KUTATÁS A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA PARTNERINTÉZMÉNYEIBEN

A Magyar Táncművészeti Főiskola Gyakorlóhelye és Partnerintézménye címet 17 alapfokú művészetoktatási intézmény és 3 művészeti középiskola viselte a vizsgálat időszakában. A mintához azért választottuk ki a partnerintézményi hálózatot, mert az intézmények pályázat útján nyerték el ezt a kitüntető címet, amely feltételezi azt, hogy ezekben az iskolákban módszertanilag felkészült pedagógusok, mesterek és mentor pedagógusok segítik a táncpedagógus képzésen résztvevő hallgatók hospitálási, és tanítási gyakorlatát. Ezért a véleményük mérvadónak tekinthető.

A kérdőíveket összesen 10.303 tanulóra vonatkoztatva töltötték ki a pedagógusok:

A kutatásban résztvevő intézmények az alábbiak:

 • Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Székesfehérvár
 • Apáczai Művészeti Iskola, Pécs
 • Bokréta Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sátoraljaújhely
 • Classic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szeged
 • Garay János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szekszárd
 • Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szentes
 • Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Miskolc
 • Keresztúry Dezső AMK és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zalaegerszeg
 • Művészeti Középiskola és Kollégium, Nyíregyháza
 • Pápai Református Kollégium Tánc-Lánc Alapfokú Művészetoktatási Intézménye
 • Royal Művészeti Balettiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szeged
 • Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sárospatak
 • Szilver Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kunszentmárton
 • Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nyíregyháza

A kutatás eredménye a táncos és a koreográfus tehetségkoncepció megfogalmazása, a táncos és a koreográfus tehetségek azonosítási szempontjainak összeállítása.

A kutatás eredményei a TÁNC-OK A táncos tehetség azonosítása és gondozása című kiadványban olvashatók.

A szerkesztett kiadványban három tanulmányt teszünk közzé:

 • Dr. Mező Ferenc: A táncművészeti tehetségek azonosításának, gondozásának pszichológiai aspektusai
 • Demarcsek Zsuzsa: A táncos tehetség azonosítása és gondozása. Kutatás a Magyar Táncművészeti Főiskola Partnerintézményeiben
 • Dr. Mizerák Katalin: A táncpedagógia szerepvállalása a táncos tehetségek felismerésében és gondozásában